Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie

BIP.GOV.PL      STRONA GŁÓWNA BIBLIOTEKI

Rynek 17/3, 48-120 Baborów, tel. 77 403 69 44, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Regulamin

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE

I. WYPOŻYCZALNIA

§ 1.
Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.


§ 2.
Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.


§ 3.
    Przy zapisie do wypożyczalni zgłaszający się powinien:

a)     okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania,
b)     złożyć na karcie czytelnika zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.

    Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
    Czytelnik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy i szkoły.


§ 4.
Bibliotekarz, na prośbę czytelnika, udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów itp.


§ 5.
    Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć do 5 książek. W indywidualnych przypadkach bibliotekarz może zezwolić na wypożyczenie większej ilości książek.
    Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 60 dni.
    Biblioteka może przesunąć termin zwrotu, jeśli na wypożyczone książki nie ma akurat zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
    Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
    W razie braku książki czytelnik powinien uzyskać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana książka.

 
§ 6.
    Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książek przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
    Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia. Czytelnik otrzymuje pokwitowanie wpłaconej z tego tytułu kwoty.
    Zamiast zagubionej lub zniszczonej książki czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć inną książkę, nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.


§ 7.
    Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 5 ust. 2 Biblioteka może pobierać opłaty w kwocie 2 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu.
    Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek pokrywa jego koszt.
    Jeżeli czytelnik, mimo wysłania upomnienia, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat Biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.


II. CZYTELNIA

§ 8.
    Z czytelni mogą korzystać wszyscy, niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.
    Czytelnik jest zobowiązany podać imię i nazwisko celem wpisania do zeszytu odwiedzin czytelni.
    W czytelni obowiązuje cisza i zakaz używania telefonów komórkowych.

§ 9.
    W czytelni można korzystać ze wszystkich materiałów bibliotecznych znajdujących się w Bibliotece.
    Przyniesienie własnych książek i czasopism należy zgłosić bibliotekarzowi.

§ 10.
Bibliotekarz udziela czytelnikowi informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na dany temat, korzystania z katalogów i innych materiałów dostępnych w Bibliotece.

§ 11.
    Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i innych materiałów, z których korzysta w czytelni.
    Za uszkodzone książki i inne materiały biblioteczne czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa Dyrektor Biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia. Czytelnik otrzymuje pokwitowanie wpłaconej z tego tytułu kwoty.
 

III. CZYTELNIA INTERNETOWA

 
§ 12.
    Korzystanie z czytelni jest dozwolone tylko za zgodą pracownika biblioteki.
    Czytelnik jest zobowiązany do korzystania z wyznaczonego komputera.
    Czas korzystania ustala się przed rozpoczęciem pracy.
    Opłatę pobiera się przed rozpoczęciem pracy.
    Opłata za korzystanie z urządzeń wynosi 1,00 zł za godzinę.
    Możliwe jest wykonywanie wydruków laserowych:

– 20gr za stronę tekstu (wydruk cz/b)

– 30gr za stronę z grafiką

– 50gr za stronę tekstu (wydruk kolor.)

– wydruk zdjęć w zależności od rozm. fotogr.

    Zabrania się spożywania posiłków i picia napojów na stanowiskach komputerowych.
    Zabrania się wykorzystywania własnych nośników pamięci bez zgody pracownika.
    Zabrania się instalowania dodatkowego oprogramowania.

10. Zabrania się pobierania plików muzycznych, filmowych i gier z internetu.
11. Jakiekolwiek zmiany w konfiguracji komputerów są surowo zabronione.
12. Za umyślne zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu odpowiedzialność materialną ponosi użytkownik.
13. W przypadku nie przestrzegania postanowień regulaminu użytkownik zostanie ukarany zakazem korzystania z czytelni.

 
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 13.
    Administratorem danych osobowych jest  Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie, ul. Rynek 17/3, 48-120 Baborów.
    Inspektorem danych w GBP w Baborowie jest  Grażyna Naskoneczna, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 77 4036103
    Dane osobowe pozyskiwane są w celu odzyskania udostępnionych zbiorów bibliotecznych, dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zniszczenia, świadczenia usług informacyjnych oraz do celów statystycznych.
    Dane osobowe są zbierane, przekazywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa (ustawowy wykaz danych podlegających przetwarzaniu przez biblioteki).
    Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane poza granice Polski.
    Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, niepodlegania profilowaniu, zapomnienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego
    Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom  w sytuacji kiedy zezwalają na to przepisy lub osoba wyraziła na to pisemną zgodę.
    Dane osobowe użytkownika biblioteki są przechowywane po utracie przez niego tego statusu, przez 2 lata. Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce wtedy, gdy użytkownik  jest dłużnikiem lub ciążą na nim wobec biblioteki zobowiązania innego rodzaju.
    Przy zapisie do biblioteki dzieci i młodzieży do lat 17 do zbierania i przetwarzania danych wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
    Czytelnik otrzymujący hasło „pierwszego logowania” zobowiązany jest do zmiany tego hasła. W przypadku zapomnienia hasła czytelnik powinien skontaktować się z dyżurnym bibliotekarzem.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.
Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować, osobiście bądź na piśmie, do Dyrektora Biblioteki.
 
§ 15.
Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być tymczasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz. Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Biblioteki.